İşletmelerde ERP Deneyimi

Please follow and like us:

6 ülkede, 2500 ERP projesinin değerlendirildiği araştırma sonuçları/ Computerworld Türkiye, 10 Aralık 2012

6 ülkede eş zamanlı olarak yürütülen araştırmada, 2500 ERP projesi değerlendirilmiş, kullanıcılar tarafından ürün ve alınan hizmetin kalitesi sorgulanarak analiz edilmiştir. Bu analizin sonucunda, pazar, üreticiler, başlıca kriterler ve gelecek beklentileri ile ilgili sonuç raporu oluşturulmuştur.

Pazar
•Genel olarak pazar belirsizlik göstermektedir. Yazılım üretici ya da sağlayıcıların, hem kendi kaynakları hem de medya üzerinden yaptıkları ürün ve hizmet sunumları ile araştırma sonucunda ortaya çıkan tablo arasında oldukça büyük farklılıklar vardır.
•Pazar, içinde bulunduğu bölgede, ulusal tedarikçiler tarafından şekillenmektedir.
•Rekabet ortamında, yazılım üreticileri, lisans fiyatlarında dikkate değer bir azaltma politikası yürütmektedirler. Bunun aksine, hizmet fiyatları önemli sayılabilecek derecede artmaktadır.

Yazılım üreticileri / Sağlayıcılar
•Yazılım sağlayıcıları genel kapsamda „iyi“ olarak değerlendirilmektedir. Çözümler (ortalama memnuniyet: 4.136) az da olsa yazılım sağlayıcılardan ( uygulama iş ortağı ortalama memnuniyet: 4.108) daha iyi dereceler almışlardır.
•2010 yılı sonuçları ile karşılaştırıldığında, istikrarın korunduğu söylenebilir. (çözüm: +0.037 , yazılım sağlayıcı: +0.081)
•Belli bir sektör ve iş kolu için yüksek seviyede özelleştirilmiş çözümler üreten ve hizmet veren ve/veya düşük müşteri sayısına sahip yazılım sağlayıcılarının memnuniyeti, diğerlerine göre daha iyi olarak gözlenmiştir.
•2010 – 2012 karşılaştırma sonuçları, genelde çok değişiklik göstermez iken, bazı çözüm ve sağlayıcılardaki önemli değişiklikler göze çarpmaktadır.

Memnuniyet kriterleri
•29 kriterin analizi, 48 ERP çözümü için farklı sonuçlar doğurmuştur.
•Çoğunlukla, sağlayıcı ve çözümlerin genel sonuçları, kriterlerin ortalama değerlerinden daha iyidir.
•“Performans“ , “kullanıcı dostu”, “rapor ve analizler” ile “ara yüz” kriterleri daha sık eleştirilmektedir. Aynı şekilde, “bütçeye ve plana bağlılık” gibi proje bazlı değerlendirme kriterleri de kullanıcıların önem verdiği ve eleştirdiği konular arasında yer almaktadır.
•Bazı şartlar ve parametreler de, kullanıcı memnuniyetini etkilemektedir: Şirket büyüklüğü, ERP uygulama kapsamı, yazılım sağlayıcı şirketin büyüklüğü ve hizmet verdiği müşteri sayısı, ERP sürüm yaşı bunların arasındadır.
•Ek olarak, proje uygulama sırasındaki durum (süre, dahili kaynak maliyeti, diğer katlanılan maliyetler), kullanıcı memnuniyeti üzerinde büyük bir etki yaratmaktadır.
•Araştırma sonuçları, ERP uygulamalarının %30’luk kısmının bütçe ve zaman planını aştığını da ortaya çıkarmıştır.
•Kullanıcılar tarafından verilen değerler arasındaki farklılık ta, kriter bazında dikkate alınması gereken noktalardır. Sorumlu kullanıcılar tarafından verilen cevapların ve yapılan yorumların, kişisel korumaya dönük olduğu söylenebilir.
•Farklı sistemlerin karşılaştırılmasını yapabilmek için, gruplanması gerekmektedir. Bu amaçlı, uygulama kullanıcı şirket büyüklükleri ile ilgili küçük, orta, büyük olarak sınıflandırma yapılmıştır. Küçük ölçekli şirketlerin memnuniyet dereceleri diğerlerine göre daha iyidir.

Gelecek beklentileri
•ERP çözümlerinin potansiyeli, süreç entegrasyonu, standartlaştırma, verimliliği ve şeffaflığı arttırma gibi hedefler için iş stratejisi belirlemek ya da geliştirmekte yatmaktadır
•Kullanıcılar, teknoloji gelişimine paralel olarak, „özelleştirme ve esneklik“ , „kullanıcı dostu“ yapı gibi kriterlere daha fazla önem vermektedir. Artan küreselleşmeye bağlı olarak, „uluslararası yapı“ ya da talep artmaktadır. Bu beklenti, yazılım üreticilerinin, çözümlerini geliştirirken dikkate alması gereken bir olgudur.
•ERP uygulamalarının, kullanım yaşı da artmaktadır. Bu durum, yenileme ihtiyacı ve yatırımı doğurmaktadır. Yenileme ya da değiştirme karar aşamasında, öncelikle mevcut çözümün yeni sürümüne geçme gelmektedir. Burada oluşan maliyet ve çözüm ve destek üzerindeki memnuniyet derecesi yenileme kararında önemli rol oynamaktadır.
•Çoğu işletmede kullanılan ERP çözümünün sürüm yaşının da yükseldiği gözlenmektedir. Bunun arkasında, sürüm güncellemenin yaratacağı kısa süre de uygulamaya erişimin kısıtlanması ve maliyeti yer almaktadır. Ayrıca kullanıcılar, sürüm yükseltme gerekçesi olarak, çözüm üzerinde dikkate değer yenilikleri ve iyileştirmeleri öne çıkartmaktadır. Kullanıcılar, sürüm yükseltme kararından önce, diğer çözümlerin gelişimini de takip etmekte ve olası çözüm yenileme kararını da bu aşamada değerlendirmektedir.
•Sıkça tartışılan bir konu da, platform bazlı konsolidasyondur. Özellikle belli bir endüstride yer alan kullanıcılar, ihtiyaçlarının tamamını kapsayan bir çözüm yerine, genel fonksiyonları içeren bir platform üzerinde, geliştirmeye açık ve tamamlayıcı sektörel çözümleri olan bir ERP sistemine geçiş eğilimindedir. Bunun farkına varan bazı büyük üreticiler, satın almalar ve stratejik ortaklıklar ile bu beklentileri karşılamaktadır.
•Genelde, ulusal ya da belli konuda uzman yazılım sağlayıcıları, diğer uluslar arası çözümlere göre daha iyi memnuniyet dereceleri elde etmişlerdir. Ancak, yakın gelecekte, ERP platformlarının yüksek geliştirme maliyetleri, küçük ölçekli yazılım üreticileri tarafından karşılanamaz duruma gelecektir. Bunun sonucu olarak, belli bir konuda yada sektörde geliştirilmiş çözümlere sahip ulusal yada lokal yazılım üreticilerinin, uluslararası yazılım üreticileri ile iş birliği yapması kaçınılmazdır.

kaynak: www.computerworld.com.tr/isletmelerde-erp-deneyimi-detay_8223.html

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın